Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Daniel Sypták, se sídlem Řípská 1535/23, 627 00, Brno, identifikační číslo: 06013376, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zaluzienamiru-eshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace, nebo s registrací za pomoci uživatelského účtu přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření kupní smlouvy (objednávka zboží)

1. Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky vytvořené v internetovém obchodě prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Automaticky generované potvrzení (s údaji o platbě při zvoleném způsobu platby bezhotovostně převodem) o provedené objednávce neprodleně obdrží kupující na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, těmito obchodními podmínkami a montážními podmínkami prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě zaplacení zálohové faktury / nebo faktury (při platbě přes platební bránu SumUp® Payments).

3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena (tzn. základní cena a příplatky za vybavení a úpravy zboží) je stanovena výpočtem v automatickém internetovém obchodě www.zaluzienamiru-eshop.cz. Kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena před započetím výroby. Až po příchodu platby bude objednávka zadána do výroby. Produkty vyráběny na zakázku dle rozměrů uváděných v objednávce, jsou pro použití pouze u kupujícího, proto nelze toto zboží zasílat na dobírku. Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu následujícím způsobem:

  • bezhotovostně převodem na základě zálohové faktury na účet prodávajícího č. 1093069043/3030, vedený u společnosti Air Bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • kartou online přes zabezpečenou platební bránu SumUp® Payments.

2. Prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží, dopravné a balné je tedy ZDARMA.

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze uplatnit v košíku, a to zadáním kupónu. Pro každou kategorii produktů muže být vystaven slevový kupón. Tyto slevové kupóny lze použít maximálně jednou v objednávce pro danou kategorii. Slevových kupónu může být v objednávce použito více, v závislosti na produktech a jejich kategoriích.

5. V případě způsobu platby bezhotovostně převodem je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury (podání objednávky kupujícím).

6. Uvedené ceny jsou konečné (nejsme plátcem daně z přidané hodnoty) a bez montáže. Kupující provede zaměření a montáž svépomocí, v případě rozložených sítí do oken i sestavení. Doprava přepravní služby (DPD a TOPTRANS) je ZDARMA.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od objednávky bez udání důvodu, a to písemně prostřednictvím e-mailu, ale pouze do zaplacení zálohové platby (způsob platby bezhotovostně převodem). Okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího je objednávka závazná pro obě strany a zboží je odesláno do výroby podle parametrů zadaných v objednávce.

2. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá kupující v případě smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující proto bere na vědomí, že zboží, které je zhotovováno a upravováno podle jeho přání, není možné vrátit do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

3. Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část pokud:

  1. produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět;
  2. změnila se cena dodavatele produktu.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím dle předchozího článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím.

VI. Přeprava a dodání zboží

1. O odeslání zboží bude kupující informován e-mailem. Výrobce si vyhrazuje právo určit způsob doručení zboží. Konkrétního přepravce (DPD nebo TOPTRANS) určuje výrobce na základě rozměrů a objemu Vaší objednávky.

2. Způsob balení zboží odpovídá charakteru zboží a vzdálenosti místa dodání. Standardním balícím materiálem je PVC fólie, vak, sáček, vlnitá lepenka.

3. Aktuální termíny pro dodání zboží vyráběného na míru jsou uvedeny u jednotlivého zboží na www.zaluzienamiru-eshop.cz, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba dopravy zboží (do 48 hodin od expedice). Zpravidla je u zakázkové výroby termín dodání od zadání výroby po vyrobení k odeslání 14 až 21 pracovních dnů (termín je kratší mimo letní sezónu). Termín dodání začíná dnem připsání kupní ceny, nebo částky 100 % zálohy kupní ceny na účet prodávajícího.

4. Dodací lhůta se může prodloužit v důsledku nepředvídatelných okolností jako je zejména selhání dopravy nebo výpadek materiálů na objednané zboží. V případě prodloužení lhůty pro dodání zboží bude kupující o této skutečnosti včas prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

5. V případě, že kupující objedná větší množství zboží, nebo množství objednaného zboží přesáhne aktuální výrobní kapacity výrobce, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

6. Prodávající nepožaduje úhradu žádných nákladů spojených s dodáním zboží, dopravné a balné je tedy zdarma.

7. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8. Místem určeným se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu v objednávce, pokud tato adresa leží na území ČR. Kupující bude o termínu dodání informován přepravní společností telefonicky, SMS nebo e-mailem. Termín dodání, popř. individuální změnu dodání, si může kupující domluvit s přepravní společností.

9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky s rizikem poškození zboží, je povinen zásilku od přepravce nepřevzít, sepsat reklamační protokol, případně pořídit
fotografie poškozeného zboží 
a vrátit zboží odesílateli. Zjištěné vady nebo poškození je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, stejně tak odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, montáží, příp. bylo-li zboží použito v rozporu s návodem k použití (dostupný na www.zaluzienamiru-eshop.cz), nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími osobami. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. V obchodě obvyklé a technicky neodvratitelné odchylky týkající se barvy, váhy, provedení nebo designu nemohou být reklamovány.

5. Přes veškerou snahu prodávajícího na věrné zobrazování odstínů barev v internetovém obchodě www.zaluzienamiru-eshop.cz bere kupující na vědomí, že barvy zobrazované na monitorech nemusí odpovídat skutečným barvám lamel, konstrukcí, nebo jiných částí produktů prodávaných prodávajícím. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nemůžeme přistoupit.

6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle +420 731 937 623, po domluvě a upřesnění uplatnit elektronickou poštou na adrese chci@zaluzienamiru-eshop.cz (prosíme o popis vady (foto, video), jak se vada projevuje, výslovně určení objednávky v rámci níž došlo k dodání reklamovaného zboží). V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je plně seznámen s výrobkem a vyměřování prováděl na základě seznámení se s návodem na vyměření a montáž. Kupující odesláním objednávky nese plnou odpovědnost za naměřené a objednávané hodnoty.

2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy chci@zaluzienamiru-eshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Doručování

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Daniel Sypták, Řípská 1535/23, 627 00 Brno, adresa elektronické pošty chci@zaluzienamiru-eshop.cz, telefon +420 731 937 623.

Brně dne 1. května 2020

error: