Reklamace

I. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží či dílo dodávané kupujícím má požadovanou jakost, množství a provedení podle smlouvy a je zabaleno standardním způsobem (uvedeným ve smlouvě či všeobecných obchodních podmínkách).

2. V případě, že se u zboží vyskytne vada, tzn. zboží není dodáno v souladu s kupní smlouvou, smlouvou o dílo či všeobecnými obchodními podmínkami, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník prodávajícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena v nejkratší možné lhůtě, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím stanoveno jinak. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se obě strany dohodly.

II. Uplatňování reklamace

1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle +420 731 937 623, po domluvě a upřesnění uplatnit elektronickou poštou na adrese chci@zaluzienamiru-eshop.czV reklamaci je nezbytné uvést reklamované zboží, jeho množství, popis reklamované závady, a jak se projevuje, včetně požadavku kupujícího. Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu, nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace. Kupující musí k reklamaci doložit údaje o pořízení zboží (faktura).

III. Záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace

1. Reklamace je uznána v případě, že:

  • je uplatněna v záruční době;
  • byly dodrženy podmínky stanovené v návodu na vyměření a montáž, v návodu na obsluhu a údržbu, v záručním listě nebo v obecně známých pravidlech pro užívání věcí;
  • na zboží není vada, která vznikla neodbornou manipulací ze strany kupujícího (uživatele) nebo v důsledku běžného opotřebení;
  • záruční doba je 24 měsíců (pokud není v záručních podmínkách daného výrobku uvedeno jinak) ode dne převzetí zboží. (lhůta pro pozáruční opravu nebo úpravu zboží je 3 měsíce);
  • záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetření může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet;
  • reklamaci musí kupující uplatnit ihned po zjištění vady. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky s rizikem poškození zboží, je kupující povinen zásilku od přepravce nepřevzít, sepsat reklamační protokol, případně pořídit fotografie poškozeného zboží a vrátit zboží odesílateli. Zjištěné vady nebo poškození je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu;
  • reklamace vztahující se na nekompletní dodávky musí být uplatněna nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od jejich zjištění. Uplynou-li výše uvedené lhůty, zaniká odpovědnost prodávajícího za vady;
  • jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena formou opravy zboží, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který plyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen převzít opravený výrobek;

IV. Odstranitelné vady

1. Za odstranitelné vady považujeme takové vady, kdy po jejich odstranění neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu/výrobci. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se obě strany dohodly.

2. Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, a to buď její opravou nebo výměnou (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

3. Dodavatel může vždy místo odstranění vady opravou vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

4. V případě, že je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, je kupující povinen vadné zboží prodávajícímu/výrobci vrátit k posouzení oprávněnosti reklamace, a to nejpozději do 1 měsíce. V opačném případě bude kupujícímu toto zboží vyfakturováno.

V. Neodstranitelné vady

1. Za neodstranitelné vady považujeme takové vady, které nelze odstranit, a které brání tomu, aby byl výrobek řádně užíván.

2. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat výměnu zboží za zboží bezvadné. V případě, že se jedná o neodstranitelnou vadu, která nebrání řádnému užívání věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

3. V případě oprávněné reklamace hradí odeslání balíku výrobci a opravu prodávající, v opačném případě kupující.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Daniel Sypták, Řípská 1535/23, 627 00 Brno, adresa elektronické pošty chci@zaluzienamiru-eshop.cz, telefon +420 731 937 623.

Brně dne 1. května 2020

 

error: